РЕФЕРЕНЦИ

ПОСЕТЕТЕ НÉ НА:

АДРЕСА
бул. Борис Трајковски бр.141
Скопје, индустриска зона Пинтија
ТЕЛЕФОНИ
++ 389 (0)2 2763 888
++ 389 (0)2 2763 999

Пребарајте на нашата веб страна

 

Инвеститор: Општина Илинден
  Реконструкција на општинска зграда.
Инвеститор: Јавно претпријатие „Службен весник на Р .Македонија“ ЦО Скопје
  Поправка на хидрантска мрежа за потребите на ЈП „Службен весник“.
Инвеститор: ООУ „Браќа Миладиновци“
  Изведување градежни и градежно занаетчиски работи за доградба на внатрешни тоалети.
Инвеститор: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски Железници“
  Санација на водоводна мрежа во железничка станица.
Инвеститор: ЈЗУ У Клиника за кардиологија со седиште на ул. „Водњанска“ бр. 17
  Градежни и градежно-занаетчиски работи - реконструкција на кров.
Инвеститор: ЈЗУ У Клиника за очни болести
  Градежни и градежно-занаетчиски работи - молерофарбарски и други работи.
Инвеститор: Јавна установа за деца - Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“, Скопје
  Набавка и поставување ѕидни и подни керамички плочки во 3 санитарни јазли.
Инвеститор: Општина Карпош
  Санација на ООУ „Војдан Чернодрински“, ООУ „Аврам Писевски“, ООУ „Петар Поп Арсов“ и ООУ „Братство“.
Инвеститор: ЈУ од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, Завод и ургентен центар - Скопје
  Изведување градежни и градежно занаетчиски и други работи.
Инвеститор: ЈДГОА „Срничка“ Скопје
  Изработка на дворна ограда во објектот „Црвенкапа“ на ЈДГОА „Срничка“ бул. „Јане Сандански“ Б.Б. Скопје.
Инвеститор: Општина Аеродром
  Изградба на пешачки патеки, во паркот меѓу зградите бр. 14 и 16 на бул. „Видое Самилевски Бато“ во нас. Реонски Центар - Аеродром и во паркот меѓу зградите бр. 19 на ул. „Владимир Комаров“ кон кејот на река Вардар во нас. Острово.
Инвеститор: Општина Аеродром
  Изградба на пешачка патека, во паркот меѓу зградите бр. 28 и 30 на бул. „Видое Самилевски Бато“ во нас. Реонски Центар – Аеродром.
Инвеститор: Општина Илинден
  Реконструкција на објект: Дом на култура во н.м. Бучинци Скопје.
Инвеститор: Делегација на Европска Унија и Општина Чаир
  Изградба на хидраулични стопери во старо Скопје, Општина Чаир.
Инвеститор: ЈУ од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, Завод и ургентен центар - Скопје
  Изведување градежни и градежно занаетчиски работи - реконструкција на парна линија (довод и поврат) и топловодна мрежа од Котлара до Нова кујна и приклучување на Клиниката за хематологија на главната линија Котлара - Нова кујна.
Инвеститор: ЈУ од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, Завод и ургентен центар - Скопје
  Изведување градежни и градежно занаетчиски работи - реконструкција на парна линија и топловодна мрежа од Котлара до Нова кујна и приклучување на Клиниката за хематологија на главната линија Котлара - Нова кујна.
Инвеститор: Општина Центар
  Изведување градежно занаетчиски работи за објект ЈУДГ „Кочо Рацин“ клон Н.Н. Борче.
Инвеститор: Општина Центар
  Изведување градежно занаетчиски работи за реконструкција на објект ЈУДГ „13-ти Ноември“.
Инвеститор: Општина Центар
  Изведување градежно занаетчиски работи на објект ООУ „Димитар Миладинов“.
Инвеститор: Град Скопје
  Изведување градежно занаетчиски работи - реконструкција на санитарии во објект СУГС „Михајло Пупин“, Скопје.
Инвеститор: Град Скопје
  Изведување градежно занаетчиски работи - реконструкција на подови во објект СУГС „Димитар Влахов“, Скопје.
Инвеститор: Град Скопје
  Изведување градежно занаетчиски работи - реконструкција на подови во објект СУГС „Панче Арсовски“, Скопје.
Инвеститор: Делегација на Европска Унија
  Изградба нов објект: Дом на култура во Општина Илинден, Скопје.
Инвеститор: УНДП
  Реконструкција на детска градинка ЈДГОА „Срничка“ Срничка, објект „Калинка“ во Скопје, Општина Аеродром.
Инвеститор: Општина Аеродром
  Реконструкција на кров, фасадна столарија и санитарии за објектот на ООУ „Љубен Лапе“ на територијата на Општина Аеродром.
Инвеститор: Фонд за здравствено осигурување на Р. Македонија - Скопје
  Реконструкција и санација на сервер сала и сала за печатење здравствена картичка во централната служба на ФЗОМ објект.
Инвеститор: „Изградба-Комерц“ и Михо Колев по договор односно Нотарски акт за соинвеститорска градба од 08.08.2011 год.
  Изградба на станбена зграда на ул. „Димо Хаџи Димов“ бр.123 Општина Кисела Вода.
Инвеститор: Општина Карпош
  Реконструкција на ООУ „Војдан Чернодрински“.
Инвеститор: Општина Карпош
  Изведување на ПВЦ столарија, реконструкција светларници, портали и прозори на ООУ „Владо Тасевски“.
Инвеститор: СМУ на Град Скопје „Д-р Панче Караѓозов“, Скопје
  Изведување молерофарбарски и градежни работи.
Инвеститор: Центар за рехабилитација и образование „Партенија Зографски“ Скопје
  Изведување работи - молерисување.
Инвеститор: Општина Карпош
  Изградба на котлара - градежен дел во дворот на ООУ „Братство“.
Инвеститор: Општина Карпош
  Поставување термоизолација на кровната конструкција на ООУ „Јан Амос Коменски“, УЗ Тафталиџе 1.
Инвеститор: Општина Карпош
  Реконструкција на паркинг на ул. „Разловечко Востание“ бр. 2 а.
Инвеститор: Општина Карпош
  Доградба на детска градинка „Распеана Младост“, УЗ Карпош 1.
Инвеститор: Општина Карпош
  Реконструкција на тротоари на ул. Кораб УЗ Пецо Божиновски Кочо.
Инвеститор: ЈУ од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, Завод и ургентен центар - Скопје
  Изведување градежни и градежно занаетчиски и други работи.
Инвеститор: Општина Центар
  Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. „Орце Николов“ бр. 7.7
Инвеститор: Општина Центар
  Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. „Орце Николов“ бр. 29.
Инвеститор: Општина Центар
  Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 46а.
Инвеститор: Општина Карпош
  Реконструкција на тротоари на ул. „Мокра“ УЗ Пецо Божиновски Кочо.
Инвеститор: Општина Карпош
  Реконструкција на тротоари на ул. „Козле 1“ према Горно Нерези.
Инвеститор: Град Скопје
  Изведување на градежно занаетчиски работи - реконструкција на подови во објект СУГС „Георги Димитров“, Скопје.
Инвеститор: Град Скопје
  Изведување на градежно занаетчиски работи - реконструкција на подови во училници во објект СУГС „Никола Карев“, Скопје.
Инвеститор: Град Скопје
  Изведување градежно занаетчиски работи - реконструкција на санитарии во објект СУГС „Михајло Пупин“, Скопје.
Инвеститор: Град Скопје
  Изведување градежно занаетчиски работи - реконструкција на кров на спортска сала во објект СУГС „Панче Арсовски“, Скопје.
Инвеститор: СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“
  Изведување градежно занаетчиски работи - молерофарбарски и градежно занаетчиски работи.
Инвеститор: ООУ „Гоце Делчев“, Скопје
  Изведување градежно занаетчиски работи - реконструкција и санација на градежно занетчиски работи на зграда за потребите на ООУ „Гоце Делчев“, Скопје.
Инвеститор: ЈУУДГС „Здравко Цветковски“, Скопје
  Изведување градежно занаетчиски работи за потребите на ЈУУДГС „Здравко Цветковски“, Скопје.
Инвеститор: Министерство за образование на РМ
  Изведување градежни и градежно занаетчиски и други работи за реконструкција на прозори и санитарни јазли во ОУ „Братство Единство“ Гостивар.
Инвеститор: Општина Центар
  Изведување градежно занаетчиски работи за поплочување на мали локални површини за поставување на урбана опрема (дел од пешачка патека на ул. „Наум Наумовски Борче“).
Инвеститор: Министерство за здравство на Република Македонија.
  Изведување градежни и градежно-занаетчиски работи - замена на кровна покривка, стреи, олуци и поправки од протекување во ЈЗУ Здравствен Дом Кавадарци.
Инвеститор: Општина Центар, Скопје
  Изведување градежно занаетчиски работи за реконструкција на пристапни пешачки патеки кон објекти ви Капиштец, во близина на ул. „Франклин Рузвелт“.
Инвеститор: Министерство за здравство на Република Македонија
  Изведување градежни и градежно-занаетчиски работи - реконструкција на болничка зграда на ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка.
Инвеститор: Министерство за образование на РМ
  Изведување градежни и градежно занаетчиски и други работи за рехабилитација на две училишта во Р. Македонија, ПОУ „Мурат Лабуништи“ с. Боровец, Општина Струга и СОУ „Кирил Пејчиновиќ“ Општина Тетово.
Инвеститор: Државен Студентски Центар - Скопје
  Одржување и поправки на електрична инсталација и приклучни ормари.
Инвеститор: Општина Центар
  Изведување - реконструкција, партерно уредување и осветлување на ул. „Ѓорѓи Пешков“.
Инвеститор: Центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“ Скопје
  Изведување на работи - молерисување и други услуги.
Инвеститор: Министерство за одбрана Р. Македонија
  Рамковна спогодба во времетраење од 1 година за изведување градежни и градежно -занаетчиски работи на МО и АРМ.
Инвеститор: Општина Центар
  Изработка на ограда, настешница и заштитни столбови кај Здружение на пензионери и инвалиди на Општина Цеентар, Скопје на ул. „Пролет“ бр. 39.
Инвеститор: Министерство за внатрешни работи
  Изградба на спомен обележје на загинатите пилоти припадници на хелихоптерската единица на МВР.
Инвеститор: Министерство за внатрешни работи
  Изградба на ПС (полициска станица) Јегуновце.
Инвеститор: ЈУ од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, Завод и ургентен центар- Скопје
  Изведување на градежни и градежно занаетчиски и други работи.
Инвеститор:Фонд за ПИОМ
  Изведување градежно занаетчиски работи во пензионерски домови.
Инвеститор: УНДП
  Реконструкција на кров на ОOУ „Круме Кепески“ Општина Кисела Вода во Скопје.
Инвеститор: Фонд за ПИОМ
  Изведување на градежно занаетчиски работи во филијалите на Фондот.
Инвеститор: СМУ на Град Скопје „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје
  Изведување на молерофарбарски и градежни работи.
Инвеститор: Град Скопје
  Дореализација на плоштад Филип Втори (Карпошово востание) - партерно уредување, Скопје.
Инвеститорот: Министерство за образование на РМ
  Изгардба на ООУ „Невена Георгиева Дуња“ Општина Кисела Вода.
Инвеститорот: АД Мепсо
  Изведба на проект за хидрантска мрежа во ТС Скопје 1.
Инвеститор: Општина Центар
  Партерно и хортикултурно уредување и системи за наводнување за Градски Ѕид од бул. „Димитрие Чуповски“ до бул. „Св. Кирил и Методиј“, Општина Центар Скопје.
Инвеститор: ДУЦОР „Партенија Зографски“
  Одржување водоводна инсталација.
Инвеститор: Пелагонија АД Гостивар
  Партерно уредување на пиацета на спој на бул. „Климент Охридски“ со ул. „Чедомир Миндеровиќ“.
Инвеститор: Пелагонија АД Гостивар
  Партерно уредување на пиацета на спој на бул. „Климент Охридски“ со ул. „Пиринска“.
Инвеститор: Пелагонија АД Гостивар
  Реконструкција на партер - јавна површина во Голем ринг и Запад во близина на ул. „Максим Горки“.
Инвеститор: ЈЗУУ Клиника за очни болести Скопје
  Изведба на градежно занаетчиски работи за реновирање и адаптација на простории и објекти на ЈЗУУ Клиника за очни болести Скопје.
Инвеститор: СОС Детско село Македонија
  Реконструкција на постоечки објект ЈУДГ „25 Мај“, Објект „Искра“, нас Ченто.
Инвеститор: ИОМ - Интернационална организација на мигранти
  Реконструкција на Болница во Гевгелија.
Инвеститор: Град Скопје
  Реконструкција на СУГС „Арсени Јовков“ Скопје.
Инвеститор: Град Скопје
  Реконструкција на СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ Скопје.
Инвеститор: Амбасада на САД
  Поплочување на Амбасадата.
Инвеститор: ДУЦОР „Партенија Зографски“ Скопје
  Градежни работи - реконструкција.
Инвеститор: Општина Центар
  Замена на постоечка фасадна столарија во ООУ „Димитар Миладинов“, Општина Центар, Скопје.
Инвеститор: Општина Илинден
  Изградба на Дом на култура „Миладиновци“ во н.м. Миладиновци.
Инвеститор: Општина Илинден, Скопје
  Ентериерно опремување и уредување на Дом на култура „Миладиновци“ во н.м. Миладиновци и на Дом на култура „Марино“ во н.м. Марино.
Инвеститор: Министерство за образование на РМ
  Реконструкција на кров на подрачно ООУ „Кирил и Методиј“ во с. Страчинци.
Инвеститор: Општина Центар, Скопје
  Замена на постоечка фасадна столарија во ЈУДГ „Корчагин“,Општина Центар, Скопје.
Инвеститор: ОБСЕ - мисија во Скопје
  Реконструкција на кров на бараки во полициска академија, објект на ОБСЕ.
Инвеститор: Природно-математички факултет
  Реконструкција на кров ПМФ.
Инвеститор: Факултет за ветеринарна медицина
  Набавка и вградување на алуминиумски врати - прозор.
Инвеститор: ООУ „Кирил и Методиј“ с.Стајковци
  Реконструкција на зграда.
Инвеститор: Природно-математички факултет
  Застаклување, бојадисување и малтерисување.
Инвеститор: ДУЦОР „Партенија Зографски“
  Одржување на ПВЦ прозори и врати.
Инвеститор: ООУ „Кирил и Методиј“ с.Стајковци
  Одржување на зграда.
Инвеститор: СОС Детско село Македонија
  Енергетска ефикасност на семејни куќи во комплексот на СОС Детско село.
Инвеститор: СОС Детско село Македонија
  Реконструкција на дел од постоечки објект - покриена тераса и партерно уредување - ЈУДГ „25 Мај“, Објект „Искра“, нас. Ченто.
Инвеститор: УНДП
  Реконструкција на центри за сексуално насилство во Скопје и Куманово.
Инвеститор: Делегација на Европска Унија
  Изградба на ветеринарна и фитосанитарна инспекција на пограничен премин - Блаце.
Инвеститор: Град Скопје
  Изградба на фискултурна сала СУГС „Боро Петрушевски“ - втора фаза.
Инвеститор: ООУ „Кирил и Методиј“ с.Стајковци
  Реконструкција на ограда Стајковци и Страчинци. Поставување термофасада во ПОУ Страчинци.
Инвеститор: Град Скопје
  Реконструкција на фасада и столарија во СУГС „Јосип Броз Тито“ Скопје.
Инвеститор: Град Скопје
  Реализација на Основен проект за реконструкција на СУГС „Димитар Влахов Скопје“.
Инвеститор: Град Скопје
  Реконструкција кров во СУГС „Кочо Рацин Скопје“.
Инвеститор: Град Скопје
  Реконструкција на кров во СУГС „Сарај Скопје“.
Инвеститор: УНДП
  Реконструкција на канцеларии во Тетово.
Инвеститор: СОС Детско село Македонија
  Енергетска ефикасност на семејни куќи во комплексот на СОС Детско село.
Инвеститор: Министерство за труд и социјална политика на РМ
  Градежно занаетчиски работи за реновирање на дневен центар за лица со Даунов синдром Скопје и на Меѓуопштински центар за социјални работи Скопје.
Инвеститор: Град Скопје
  Реконструкција на велосипедски и пешачки патеки на бул. „Борис Трајковски“ од „Рампа“ до крстосница со бул. „Крушевска Република“.
Инвеститор: ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје
  Изведување градежно занаетчиски работи, поправки и одржување за ставање во функција на оперативен блок и реконструкција на операциони сали.
Инвеститор: Град Скопје
  Изградба на фискултурна сала СУГС „Боро Петрушевски“ - трета фаза.
Инвеститор: АД Мепсо
  Реконструкција на објекти во ТС Скопје 1/5.
Инвеститор: Општина Зелениково
  Енергетска ефикасност со реновирање и адаптација на општинската зграда.
Инвеститор: Општина Карпош
  Интервенции на оштетени улици, тротоари, колско пешачки патеки и пешачки патеки во зелена површина на територија на Општина Карпош.
Инвеститор: ЈУ од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, Завод и ургентен центар – Скопје
  Времетраење од 1 година, изведување на градежни и градежно занаетчиски и други работи.
Инвеститор: Министерство за образование на РМ
  Реконструкција на кров на ООУ „Васил Главинов“ Чаир.
Инвеститор: Министерство за образование на РМ
  Санација и замена на кров на ООУ „Лазо Ангеловски“ Скопје.
Инвеститор: УНДП
  Реконструкција на канцеларии на УНДП.
Инвеститор: Општина Чаир
  Реконструкција на кров на ООУ „Рајко Жинзифов“.
Инвеститор: СУГС „Арсени Јовков“.
  Санација на кровна конструкција.
Инвеститор: УНДП
  Реконструкција на ОУ „Фаик Коница“ во с. Доброште.
Инвеститор: Град Скопје
  Реконструкција на тераси и внатрешна столарија во СУГС „Јосип Броз Тито“, Скопје.
Инвеститор: УНДП
  Реконструкција на училишна спортска сала во с. Кучевиште Чучер Сандево.
Инвеститор: Општина Центар
  Реконструкција на фасада (фасадна столарија и изолатерски работи) за ООУ „Димитра Миладинов“, Општина Центар, Скопје.
Инвеститор: „Вардарградба“ Скопје
  Изградба на систем за зафаќање и третман на отпадни и фекални води во нас Илинден, Општина Илинден.
Инвеститор: ООУ „Александар Урдаревски“
  Санација и реконструкција на ООУ „Александар Урдаревски“.
Инвеститор: СОС Детско село Македонија
  Енергетска ефикасност на семејни куќи во комплексот на СОС Детско село - куќа бр. 5.
Инвеститор: Општина Центар
  Санација на инфраструктурни системи на локациите: ул. „Партение Зографски“, ул. „Рилски Конгрес“, ул. „Јоаким Крчовски“ на територија на Општина Центар, Скопје.
Инвеститор: Општина Центар
  Санација на инфраструктурни системи на локациите: ул. „Златко Шнајдер“ и ул. „Рајко Жинзифов“ на територија на Општина Центар, Скопје.
Инвеститор: ЈЗУ УИ за радиологија
  Градежно занаетчиски работи.
Инвеститор: УНДП
  Адаптација и реконструкција на санитарни јазли во ОУ „Кирил и Методиј“ Св. Николе.
Инвеститор: СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“
  Тековно одржување на згради и зелени површини со реконструкција на административни простории.
Инвеститор: Општина Илинден
  Изградба на дел од скејт парк во Општина Илинден.
Инвеститор: СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“
  Реконструкција на платформа со скали.
Инвеститор: ЈУ Музеј на Град Скопје
  Изведба на работи за адаптирање на простор за мултимедијална намена во Музеј на Стара скопска чаршија во Сули Ан, Скопје.
Инвеститор: Општина Велес
  Реконструкција на кровот во ССОУ „Јовче Теслочков“, Велес.
Инвеститор: ЈЗУ Институт за физикална медицина
  Занаетчиски работи за одржување на објектот.
Инвеститор: Општина Карпош
  Поплочување со павер елементи на споредни улици во н.м.Бардовци, за два краци од ул. „14“, два краци од ул. „18“, крак од ул. „10“, крак од ул. „20“, крак од ул. „6“ и крак од ул.„15“.
Инвеститор: ЈЗУ УК за државна кардиохирургија
  Градежни работи и опрема.
Инвеститор: Општина Ѓорче Петров
  Реконструкција на кровот на ООУ „Димитар Поп Георгиев- Беровски“.
Инвеститор: ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје
  Изведување градежно занаетчиски работи во клиниката, поправки и одржување.
Инвеститор: Општина Кисела Вода
  Енергетска обнова на ЈДГ „Весели Цветови“ - објект „Мимоза“, Скопје.
Инвеститор: Општина Илинден
  Изградба на детска градинка во н.м. Миладиновци, Општина Илинден.
Инвеститор: Општина Карпош
  Интервенции на оштетени улици, тротоари, колско пешачки патеки и пешачки патеки во зелена површина на територија на Општина Карпош.
Инвеститор: Општина Аеродром
  Хортикултурно и партерно уредување на парк „Мичурин“ на територија на Општина Аеродром.
Инвеститор: Град Скопје
  Изградба на инклузивно игралиште за деца на јавен простор во општина Карпош 1, Скопје.
Инвеститор: Град Скопје
  Санација на кров на СУГС „Марија Кири Склодовска“.
Инвеститор: Министерство за образование и наука
  Рехабилитација на основни и средни училишта во РСМ - санација на кров на ООУ „Гоце Делчев“, Виница.
Инвеститор: ООУ „Гоце Делчев“ н. Илинден
  Реконструкција на покривна конструкција на ООУ „Гоце Делчев“ н. Илинден.
Инвеститор: Општина Центар
  Санација на дел од објект (кај кујна) во објект ООУ „11 Октомври“, Општина Центар, Скопје (фаза 1).
Инвеститор: Општина Центар
  Санација на инфраструктурни системи, атмосферска канализација на локација на објект ООУ „11 Октомври“, Општина Центар, Скопје (фаза 1).
Инвеститор: ЈЗУ Институт за физикална медицина
  Занаетчиски работи за одржување на објектот.
Инвеститор: Министерство за образование и наука
  Рехабилитација на основни и средни училишта во РСМ.
Инвеститор: Министерство за образование и наука
  Рехабилитација на средни училишта во РСМ.
Инвеститор: Општина Аеродром
  Реконструкција на спортска сала во ООУ „Димитар Македонски“, Општина Аеродром.
Инвеститор: Унуверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје - Економски факултет
  Санација/реконструкција на кровен покривач на објектот на Економски факултет.
Инвеститор: Општина Аеродром
  Хортикултурно и партерно уредување на парк „Бојмија“ во населба Острово, Општина Аеродром.
Инвеститор: Општина Центар
  Изградба на детско спортско игралиште во Дебар Маало ул. „Славка Недиќ“, Општина Центар, Скопје.
Инвеститор: Македонски центар за граѓанско образование - УСАИД
  Реновирање на ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ - реконструкција на кров.
Инвеститор: СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје
  Тековно одржување и реконструкција на објект.
Инвеститор: СУГС Гимназија „Орце Николов“ Скопје
  Тековно одржување зграда (градежно и занаетчиски работи).
Инвеститор: Општина Карпош
  Замена на столарија и внатрешно уредување на конакот на манастирот „Св. ВМЧ Пантелејмон“ во с.Горно Нерези.
Инвеститор: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје - Факултет за физичко образование, спорт и здравје Скопје
  Санација и реконструкција на кровна конструкција.
Инвеститор: Хелветас Швајцарска Интеркооперација
  Реадаптација на простор - соба за вебинари на Центарот за стручно образование и обука во Скопје.
Инвеститор: СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје
  Санација на подови, молерофарбарски работи и замена на внатрешна столарија.
Инвеститор: Министерство за образование и наука
  Рехабилитација на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ Оризари, Кочани.
Инвеститор: Министерство за образование и наука
  Рехабилитација на ООУ „Ѓорче Петров“ Скопје.
Инвеститор: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје - Економски факултет
  Санација/реконструкција на кровен покривач на објектот на Економски факултет.

 

 

ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ
 ИЗВЕДБА И ПРОЕКТИРАЊЕ
ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ
БОИ И ЛАКОВИ
 СЕПАРАЦИЈА
ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ
СЕПАРАЦИЈА
 ПРОДАЖБА
ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ
ПВЦ СТОЛАРИЈА
 РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ
Контакт информации

IZGRADBA BANER WEB

   
бул. Борис Трајковски бр.141
Скопје, индустриска зона Пинтија
++ 389 (0)2 2763 888
++ 389 (0)2 2763 999
contact@izgradba-komerc.com.mk

ПОСЕТЕТЕ НÉ НА:

Локација